Splošna določila in pogoji nakupa

1. Področje uporabe

1.1 Za vsako dostavo blaga in storitev podjetju OPTOTEK veljajo določila in pogoji, določeni tukaj, v kolikor ni bil izrecno sklenjen noben drug sporazum.
1.2 Če so splošna določila in pogoji dobavitelja neskladni s tistimi podjetja OPTOTEK, je za njihovo uporabo potrebno izrecno pisno soglasje OPTOTEK-a.

2. Naročila

2.1 Blago in storitve se dobavijo glede na posamezno naročilo v skladu s ceno, specifikacijami, risbami in drugimi dokumenti, ki so dogovorjeni med OPTOTEK-om in dobaviteljem.
2.2 Dobavitelj mora potrditi naročilo in dobavne roke. Struktura naročil se sme spremeniti le na osnovi novega povpraševanja, pri čemer se pisno zahteva spremenjen dobavni razpored, ki ga mora potrditi dobavitelj, v nasprotnem primeru je obvezujoč zadnji izdan dokument.

3. Cene

Za enake količine blaga ali storitev so podane cene fiksne za prvih 12 mesecev po prevzemu. Vse cene so navedene brez DDV. Vsi dodatni stroški za embalažo in/ali pakiranje morajo biti dogovorjeni vnaprej.

4. Roki, posledice zamude

4.1 Dogovorjeni roki za dostavo blaga in storitev so zavezujoči. Če se pričakuje oz. če pride do zamude, mora dobavitelj o tem nemudoma pisno obvestiti OPTOTEK.
4.2 Če dobavitelju ne uspe dostaviti oz. izvesti naročila v dodatnem roku, ki ga določi OPTOTEK, ima OPTOTEK pravico, da brez predhodnega obvestila zavrne prevzem oz. prekliče/odpove naročilo. V takšnem primeru se mora dobavitelj odpovedati pravici do kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.

5. Izvedba dostav

5.1 Delne dobave po naročilu so zavezujoče glede na naravo in količino naročenega blaga in dobavne roke. Za delne dostave dobav je potrebno soglasje OPTOTEK-a.
5.2 Dobavitelj mora zagotoviti, da so izdelki brez napak in da so izpolnjene dogovorjene specifikacije ter splošno sprejeti tehnološki standardi.
5.3 Vse dostave mora spremljati račun in dva izvoda dobavnice, ki navaja številko naročila/odpovedi OPTOTEK-a, pa tudi podrobnosti o naravi in količini vsebine.
5.4 Če se uporablja embalaža za ponovno uporabo, se ta da na pósodo. Vrnitev embalaže za ponovno uporabo se izvede na odgovornost in tveganje dobavitelja. Če izjemoma OPTOTEK prevzame stroške pakiranja, se ti stroški obračunajo na osnovi preverljivih neto stroškov.
5.5 Kadar dobavitelj dostavlja blago oz. zagotavlja storitve v prostorih Optotek-a, mora upoštevati vsa trenutno veljavna navodila za nezaposlene, ki se nanašajo na varnost, varovanje okolja in protipožarno zaščito, in varovati intelektualno lastnino OPTOTEK-a.

6. Računi in plačila

6.1 Račun mora obvezno spremljati vsako dostavo oz. biti poslan po elektronski pošti v času odpošiljanja blaga.
6.2 Dobaviteljeva pravica do plačila zapade 60 dni po prejemu in prevzemu blaga in računa, če ni v pisni obliki dogovorjeno kako drugače. Smatra se, da je plačilo izvedeno na dan, ko banka OPTOTEK-a prejme nalog za prenos.
6.3 Plačila se ne štejejo za potrditev, da je blago oz. storitev skladna z naročilom. V primeru da ima nek izdelek ali storitev napako oz. je nepopoln/-a, ima OPTOTEK pravico, da brez poseganja v svoje druge pravice zadrži razumen znesek plačil glede na dolgove, ki so nastali na osnovi tega poslovnega odnosa, dokler dobavitelj ne izvede naročila v skladu s svojimi pogodbenimi obveznostmi.
6.4 Za odstop dobaviteljevih terjatev do OPTOTEK-a tretjim osebam je potrebno soglasje OPTOTEK-a, v nasprotnem primeru ta ne velja.

7. Kakovost

7.1 Dobavitelj je zavezan k neprekinjeni uporabi oz. načrtu za izvedbo – v bližnji prihodnosti – potrjenega sistema vodenja kakovosti, ki je priznan v medicinski industriji, npr. ISO 9001 ali ISO 13485 v svoji aktualni verziji, ter k temu, da zagotavlja blago in storitve v skladu s tem sistemom vodenja kakovosti.
7.2 Ko je nek izdelek ali storitev potrjen/-a za nakup s strani OPTOTEK-a, ne smejo brez pisnega soglasja OPTOTEK-a biti narejene nobene spremembe v nobenem pogledu.
7.3 Vsa odstopanja od potrjenega izdelka ali storitve lahko pripeljejo do zahtevkov zaradi napake. Obveščanje o napakah in odgovornosti so nadalje opisane v naslednjih treh členih.

8. Obvestilo o napaki

8.1 Pregled prejetega blaga se opravi v skladu s postopki OPTOTEK-a za zagotavljanje kakovosti vstopnih materialov. Če se kasneje ugotovijo skrite napake, se te sporočijo takoj, ko so odkrite, skladno z okoliščinami rednega poteka poslovanja. Dobavitelj se odpove ugovoru o zakasnjenem obvestilu za vse napake, ki so mu sporočene najkasneje v 14 dneh po odkritju.
8.2 Če OPTOTEK vrne dobavitelju blago z napako, je OPTOTEK upravičen in si pridržuje pravico, da dobavitelju nazaj zaračuna znesek računa in celotne plačane stroške prevoza. V primeru da je delež blaga z napako večji ali enak 10%, si Optotek pridržuje pravico zaračunati dobavitelju še pavšalni znesek za stroške v višini 5 % cene blaga z napako. OPTOTEK si pridržuje pravico, da dokaže višje stroške. Dobavitelj pa ima pravico, da dokaže nižje stroške oz. odsotnost le-teh.

9. Odgovornost za napake

9.1 Dostave blaga z napako morajo biti takoj nadomeščene z dostavami, ki so brez napak, na dobaviteljeve lastne stroške, vključno z vsemi prevoznimi stroški; neustrezne storitve morajo biti ponovljene brez napak.
9.2 Če dobavitelj ne uspe odpraviti napake v dodatnem razumnem roku, ki ga določi OPTOTEK, ima OPTOTEK pravico po svoji presoji preklicati naročilo ali znižati plačilo ter dodatno v kateremkoli primeru zahtevati odškodnino za nastalo škodo.

10. Ponavljajoče neizpolnjevanje obveznosti

Če po prejemu opomina dobavitelj ponovno zamudi z dobavo v osnovi enakih ali podobnih izdelkov ali storitev ali pa je takšno blago oz. storitev ponovno neustrezna, ima OPTOTEK pravico takoj preklicati naročilo. V tem primeru ima OPTOTEK pravico, da s takojšnjim učinkom prekliče vsa naročila, ki v danem trenutku še niso bila dostavljena.

11. Podizvajalci

V primeru da dobavitelj naroči blago ali storitve pri svojih podizvajalcih in le te presegajo 50% vrednosti naročenega blaga oziroma storitve, mora dobavitelj pridobiti pisno soglasje OPTOTEK-a, razen če takšne pogodbe zajemajo zgolj dobavo standardnih delov.

12. Zagotovljen material

12.1 Materiali, ki jih zagotovi OPTOTEK, ostanejo v njegovi lasti. Dobavitelj jih mora hraniti brezplačno z vso dolžno skrbnostjo. Dobavitelj mora hraniti le-te ločeno od svoje lastnine in jih označiti kot lastnino OPTOTEK-a. Uporabiti se smejo le za izvedbo naročila OPTOTEK-a.
12.2 Če dobavitelj obdela ali preoblikuje zagotovljene materiale, mora to storiti za OPTOTEK. OPTOTEK postane neposredni lastnik posledičnih novih izdelkov. Če zagotovljeni materiali predstavljajo le del novih predmetov, je OPTOTEK upravičen do lastništva novih predmetov po načelu sorazmernosti glede na vrednost zagotovljenih materialov, ki jih vsebujejo izdelki.

13. Zaupnost

13.1 Dobavitelj mora zagotoviti, da vse informacije, ki niso javne, ostanejo zaupne, zlasti, vendar ne samo, risbe, predloge, modeli, orodja, dokumenti, programska oprema in informacije o drugih nosilcih podatkov, ki jih je OPTOTEK dal na voljo dobavitelju v skladu oz. v zvezi s tem sporazumom. Dobavitelj teh ne sme posredovati tretjim osebam oz. jih kopirati, razen če je to nujno potrebno za izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in stalno zagotavljanje, da bodo vse tretje osebe, ki bodo imele dostop do zaupnih informacij OPTOTEK-a, upoštevale ta določila in pogoje.
13.2 OPTOTEK zadrži pravico lastništva in vseh avtorskih pravic pri informacijah in predmetih, ki jih OPTOTEK razkrije dobavitelju v skladu oz. v zvezi s tem sporazumom.

14. Pravice industrijske lastnine

Dobavitelj izjavlja in jamči, da njegove dostave ne kršijo nobenih pravic industrijske lastnine in avtorskih pravic tretjih oseb. Dobavitelj mora OPTOTEK-u in njegovim strankam povrniti škodo iz vseh zahtevkov, ki izhajajo iz uporabe takšnih pravic industrijske lastnine ali avtorskih pravic.

15. Spori

15.1 Vsi morebitni spori, ki lahko nastanejo v zvezi z sklenitvijo, kršenjem, prenehanjem in pravnim razmerji ki izhajajo iz tega sporazuma se bodo reševali sporazumno.
15.2 Kraj reševanja vseh sporov, ki izhajajo iz tega sporazuma, in vseh dostav, ki so bile opravljene v skladu s tem sporazumom, je sodišče v kraju, kjer se nahaja sedež OPTOTEK-a, oz. za pravna dejanja s strani OPTOTEK-a vsako pristojno sodišče.
15.3 Veljavno pravo je pravo Republike Slovenije, razen njegovih mednarodnih določil kolizijskih sporov in razen Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).

16. Višja sila

16.1 Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitve pogodbe prišlo zaradi dogodkov višje sile. Za okoliščine višje sile se štejejo dogodki, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov, katere slovensko sodišče priznava kot višjo silo.

17. Drugo

17.1 Če se kakšen člen teh Splošnih določil in pogojev izkaže za neveljavnega v celoti ali deloma, to ne vpliva na veljavnost preostalih členov oz. delov le-teh.
17.2 Če se ugotovi, da katerakoli oseba ponuja ali daje kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli predstavniku OPTOTEK-a v imenu ali za račun druge stranke z namenom, da pridobi posel od OPTOTEK-a ali da sklene kakršenkoli odprt posel pod ugodnejšimi roki in pogoji, si OPTOTEK pridržuje pravico odpovedati vse posle. V takšnih primerih se mora druga stranka odpovedati pravici do kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov.